Tornar a pàgina principal
_____Documents

Traducció no oficial del document original feta per l'ARMHC

VINT-I-UNENA SESSIÓ PLENÀRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE LES NACIONS UNIDES
9 de febrer 1946

Resolució 32 (I)

Relacions dels Membres de les Nacions Unides amb Espanya

1. L'Assemblea General recorda que la conferència de Sant Francisco va prendre una resolució d'acord amb la qual el paràgraf 2, de l'article 4, del capítol II de la Carta de les Nacions Unides: "no s'aplicarà als estats, els governs dels quals s'hagin instal·lat amb l'ajut de les forces armades de països que van lluitar contra les Nacions Unides, i això, durant el temps que aquests governs romanguin al poder".

2. L'Assemblea General recorda que, a la conferència de Potsdam, els governs del Regne Unit, dels Estats Units d'Amèrica i de la Unió Soviètica van declarar que no recolzarien la sol·licitud d'admissió a les Nacions Unides de l'actual govern espanyol "el qual es va fundar amb el suport de les potències de l'eix, i no compleix, pels seus orígens, la seva naturalesa, el seu historial i la seva íntima associació amb els estats agressors, les condicions necessàries per a l'admissió".

3. L'Assemblea General, amb l'aprovació d'aquestes dues declaracions, recomana als membres de les Nacions Unides el seu deure d'actuar, en les futures relacions amb Espanya, d'acord amb la lletra i l'esperit de les mateixes.

Vint-i-unena sessió plenària, 9 de febrer de 1949

 

CINQUANTA-CINQUENA SESSIÓDE L'ASSEMBLEA GENERAL DE LES NACIONS UNIDES 12 DE DESEMBRE DE 19461946

Resolució 39 (I)
Relacions dels Membres de les Nacions Unides amb Espanya

Els pobles de les Nacions Unides, a San Francisco, Potsdam i Londres, van condemnar el règim de Franco a Espanya i van decidir que, mentre el mateix romangués al poder, Espanya no seria admesa a les Nacions Unides.

L'Assemblea General, en la seva resolució de 9 de febrer de 1946, va recomanar als Membres de les Nacions Unides, que actuessin d'acord amb l'esperit i la lletra de les declaracions de San Francisco i Potsdam.

Els pobles de les Nacions Unides garanteixen al poble espanyol la seva cordialitat constant i una acollidora benvinguda, quan les circumstàncies permetin la seva admissió.

L'Assemblea General recorda que, durant els mesos de maig i juny de 1946, el Consell de Seguretat va realitzar una investigació sobre altres possibles accions a dur a terme per part de les Nacions Unides. El subcomitè del Consell de Seguretat encarregat de la investigació va concloure per unanimitat:

"a) Pel seu origen, naturalesa, estructura i comportament general, el règim de Franco és un règim feixista, semblant a l'Alemanya nazi de Hitler i a la Itàlia feixista de Mussolini. El seu establiment va ser possible, en gran part, gràcies al suport d'aquests règims a la insurrecció franquista.

"b) Durant la llarga lluita de Nacions Unides contra Hitler i Mussolini i malgrat les reiterades protestes dels aliats, Franco va atorgar un ajut molt important a les potències enemigues. En primer lloc, i a tall d'exemple, des de 1941 fins a 1945, la "División Azul" d'infanteria, la Legió Espanyola de voluntaris i l'esquadró aeri Salvador, van lluitar contra la Rússia Soviètica al front de l'est. En segon lloc, a l'estiu de 1940, Espanya va prendre Tànger violant l'estatut internacional d'aquesta ciutat. A més, el manteniment per part d'Espanya d'un nombrós exèrcit a la zona colonitzada de Marroc, va provocar la immobilització d'un grup considerable de tropes aliades al nord d'Àfrica."

"c) Evidències documentals irrefutables demostren que Franco va participar, al costat de Hitler i Mussolini, en la conspiració destinada a provocar la guerra contra els països que, durant la guerra mundial, es van alinear entorn de les Nacions Unides. L'ajornament de la plena bel·ligerància de Franco fins a un moment a determinar de comú acord, formava part dels plans de la conspiració."

L'Assemblea General,
Convençuda que el govern feixista de Franco a Espanya, imposat al poble espanyol mitjançant la força (amb l'ajuda de les potències de l'eix, a les quals va oferir assistència material durant la guerra), no representa al poble espanyol, i fa impossible, mentre romangui al poder, la participació d'Espanya en els assumptes internacionals juntament amb els altres pobles de les Nacions Unides;

Recomana que es privi al govern franquista d'Espanya d'adherir-se, en qualitat de membre, a les agències internacionals establertes o relacionades amb les Nacions Unides i de participar en conferències o activitats que aquestes entitats puguin organitzar, i això, fins a la constitució a Espanya d'un govern nou i acceptable.


L'Assemblea General,
En el desig de garantir la participació de tots els pobles amants de la pau, inclòs el poble espanyol, en la comunitat de nacions,

Recomana que, si en un termini raonable, no s'establís a Espanta un govern derivat del consentiment ciutadà i compromès:
- El respecte a la llibertat d'expressió, de religió i de reunió, i
- amb la puntual celebració d'eleccions en les quals el poble espanyol, lliure de qualsevol coacció i intimidació i al marge dels partits, pugui expressar la seva voluntat,
el Consell de Seguretat considerarà les mesures adients, que calgui prendre, per tal de resoldre aquesta situació;

Recomana, a tots els membres de Nacions Unides, la retirada immediata de Madrid dels ambaixadors i ministres plenipotenciaris, que hi tinguin acreditats.

L'Assemblea General recomana, a més, que els Estats Membres de l'organització informin al Secretari General i a la pròxima sessió de l'Assemblea, de les mesures adoptades en compliment d'aquesta
recomanació.

Cinquanta-cinquena sessió plenària, 12 de desembre de 1946

 

Tornar a pàgina principal