Tornar a pàgina principal
_____Documents

 

INICIATIVES PRESENTADES AL CONGRÉS DELS DIPUTATS DE MADRID RELACIONADES AMB LA MEMÒRIA DE LA REPRESSIÓ I EL RECONEIXEMENT A LES SEVES VÍCTIMES

Proposició no de Llei presentada davant el Ple del Congrés sobre reconeixement i ajudes a les víctimes del franquisme. (162/000024)

Autor: Grup Parlamentari Mixt.
Presentat el 06/04/2004.
Iniciativa BOCG. Congrés dels Diputats Núm. D-6 de 26/04/2004 Pàg.: 34.

Proposició no de Llei presentada davant el Ple del Congrés sobre el reconeixement de les víctimes de la guerra civil, del franquisme i dels qui van defensar la democràcia i van lluitar pel restabliment de les llibertats durant la transició. (162/000080)

Autor: Grup Parlamentari Basc (EAJ-PNB)
Presentada el 21/05/2004
Iniciativa BOCG. Congrés dels Diputats Núm. D-24 de 28/05/2004 Pàg.: 20.

Proposició no de Llei presentada davant el Ple del Congrés relativa al reconeixement de l'honor i dels drets dels presos polítics sotmesos a treballs forçats per la Dictadura franquista i el nazisme durant l'ocupació de distints països a Europa. (162/000038)

Autor: Grup Parlamentari d'Esquerra Verda-Esquerra Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
Presentada el 22/04/2004.
niciativa BOCG. Congrés dels Diputats Núm. D-8 de 30/04/2004 Pàg.: 7.

Proposició no de Llei presentada davant el Ple del Congrés relativa a la reparació moral a totes les persones que van ser represaliadas durant la dictadura franquista, i al reconeixement de la important contribució dels qui van participar en la lluita i resistència antifranquista per a la instauración d'un règim democràtic en l'Estat espanyol. (162/000041)

Autor: Grup Parlamentari Mixt
Presentada el 23/04/2004
Iniciativa BOCG. Congrés dels Diputats Núm. D-8 de 30/04/2004 Pàg.: 12.

Proposició no de Llei per la qual s'insta al Govern a declarar el dia 14 d'abril "Dia de la Memòria Republicana".

Autor: Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana (ERC).
Presentada el 14/04/200
Iniciativa BOCG. Congrés dels Diputats Núm. D-6 de 26/04/2004 Pàg.: 41.

Proposició no de Llei relativa a l'anul·lació del Consell de Guerra sumarísimo al que va ser sotmès el President de Catalunya Lluís Companys.

Autor: Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana (ERC).
Presentat el 18/05/2004.
Iniciativa BOCG. Congrés dels Diputats Núm. D-24 de 28/05/2004 Pàg.: 12.

Proposició no de Llei per a eximir del pagament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) als ex-presos polítics acollits a la Llei 46/1977, d'Amnistia, que no complien amb els requisits de la Disposició addicional 18ª de la Llei 4/1990, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1990. (162/000057

Autor: Grup Parlamentari d'Esquerra Verda-Esquerra Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
Presentada el 10/05/2004
Iniciativa BOCG.Congrés dels Diputats Núm. D-19 de 21/05/2004 Pàg.: 10.
Proposició no de Llei presentada en la Comissió d'Economia i Hisenda per la qual s'insta al Govern a promoure la modificació de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), a fi d'eximir de tributació la totalitat d'indemnitzacions percebudes pels contribuents com a conseqüència d'haver sofert privació de llibertat en els supòsits prevists en la Llei d'Amnistia. (161/000045) Autor: Grup Parlamentari Català (Convergència i Unió)
Presentada el 19/05/2004.
 

ERC, IU i Grup Mixt demanen una comissió en el Congrés que reconegui a les víctimes del franquisme

 

 
 
 

 

 

Tornar a pàgina principal