ARMH de Catalunya

Petició d'Informació de Persones Desaparegudes
 
Les dades que es sol·liciten fan referència a dos aspectes, d'una banda les dades relacionades amb la persona desapareguda i les circumstancies de la desaparició, que formarien el primer bloc; i en segon lloc les dades de la persona peticionària, que corresponen al segon bloc.
Persona desapareguda dades civils
Nom:
Cognoms:
Data de Naixement:
Localitat de naixement :
Província:
Estat Civil:
C S

Data de la Desaparició o últim contacte

Última residència habitual:
Nom del Pare/Mare:
Ofici:
Militància (partit polític, sindicat):
Persona desapareguda dades militars

Brigadista Internacional

No Si

En cas afirmatiu indicar el País d'origen

Unitat:
Graduació:
Data mobilització:

Últim destí conegut
Altres dades que considereu d'interès
Dades de la persona que fa la petició
Nom:

Cognoms:

Adreça:

Carrer: Nº:
Pis: Porta: Codi postal:
Localitat/Província:
NIF:
Telèfon:
Mail:
Relació amb el desaparegut
Declaració del consentiment explícit de la persona que fa la petició d'acord amb l'article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016
Si, dono el meu consentiment (marqueu-lo)
Nom i cognoms de la persona que fa la declaració
DADES DE CARÀCTER PERSONAL I CONSENTIMENT DE LA PERSONA PETICIONÀRIA

El tractament de les dades de caràcter personal de la petició es fa d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016.

D'acord amb el procediment establert i explicat a la secció "Desapareguts" del nostre web, el destinatari d'aquesta petició i de les seves dades és l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. Aquesta cessió o comunicació de dades ho fem conforme a la resolució de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, de 26 d'abril de 2007, a favor d'altres òrgans de l'administració pública.

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

Artículo 4. Definiciones
A efectos del presente Reglamento se entenderá por: "11) «consentimiento del interesado»: toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen"


Tornar al menu

 

ENCTYPE="multipart/form-data"