ARMH de Catalunya

Petició d'Informació de Persones Desaparegudes
 
Les dades que es sol·liciten fan referència a dos aspectes, d'una banda les dades relacionades amb la persona desapareguda i les circumstancies de la desaparició, que formarien el primer bloc; i en segon lloc les dades de la persona peticionaria, que corresponen al segon bloc.
Persona desapareguda : dades civils
Nom:
Cognoms:
Data de Naixement:
Localitat: (naixement):
Província:
Estat Civil:
C S

Data de la Desaparició o últim contacte

Última residència habitual:
Nom del Pare/Mare:
Ofici:
Militància (partit polític, sindicat):
Persona desapareguda: dades militars

Brigadista Internacional

No Si

En cas afirmatiu indicar el País d'origen

Unitat:
Graduació:
Data mobilització:

Últim destí conegut
Altres dades que considereu d'interés
Dades de la persona que fa la petició:
Nom:

Cognoms:

Adreça:

Carrer: Nº:
Pis: Porta: Codi postal:
Localitat/Provìncia:
NIF:
Telèfon:
Mail:
Relació amb el desaparegut
Dades d'aquest formulari:
Confidencials
DADES DE CARÀCTER PERSONAL: la persona que informa ha de manifestar si les seves dades les hem de considerar confidencials i en aquest cas cal que marqui expressament la casella de confidencial. No obstant, les dades lliurades a l’Associació es troben subjectes a la Llei de protecció de dades de caràcter personal i seran d’ús intern i de cessió en les institucions públiques per als procediments de recerques de les persones.
Tornar al menu

 

ENCTYPE="multipart/form-data"